Tag: ionic command

ionic command

ionic command จะพิมพ์ใน command prompt (cmd) เพื่อทำงาน โดยมีคำสั่งที่สำคัญดังนี้ 1) คำสั่งสร้าง apps ionic start app1 blank ตรง app1 คือชื่อ apps ที่จะสร้าง 2) คำสั่งเปิด run serve เพื่อจำลอง app ผ่าน browser เพื่อง่ายต่อการพัฒนา apps…